เทศบาลตำบลตลาดแค

กองการประปา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวออรังคณา จิรคนันต์เจริญฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ


นายสมเจต จันทร์กลาง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นางลักคณา นาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายสัมฤทธิ์ ศิริคำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายธานี จันทร์กลาง
คนงาน