เทศบาลตำบลตลาดแค

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง