เทศบาลตำบลตลาดแค

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง