เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558เอกสารที่เกี่ยวข้อง