เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)เอกสารที่เกี่ยวข้อง