เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง