เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง