เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง