เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อกำจัดขยะ ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

Email : webmaster@taladkae.go.th  โทรศัพท์ : 0 4491 7009

งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลตลาดแค  329  หมู่ที่ 12  ตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 30420

                   หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ (e-mail) มายังหน่วยงานโดยตรงโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่  27  พฤษภาคม  2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง