เทศบาลตำบลตลาดแค

นโยบายต่อต้านการทุจริต

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก)เอกสารที่เกี่ยวข้อง