เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง  ประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกาศผลการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 4, ซอย 4/1 และซอย 4/4

ชุมชนสำโรงตะวันออก  หมู่ที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง