เทศบาลตำบลตลาดแค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง