เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

4.3 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง