เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558เอกสารที่เกี่ยวข้อง