เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง