เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560เอกสารที่เกี่ยวข้อง