เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560เอกสารที่เกี่ยวข้อง