เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.2 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง