เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท่้องถิ่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง