เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)เอกสารที่เกี่ยวข้อง