เทศบาลตำบลตลาดแค

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครึ่งปีหลัง)เอกสารที่เกี่ยวข้อง