เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง