เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)เอกสารที่เกี่ยวข้อง