เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโรงเรียน รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

 

Email : webmaster@taladkae.go.th  โทรศัพท์ : 0 4491 7009

งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลตลาดแค  329  หมู่ที่ 12  ตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 30420

                   หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ (e-mail) มายังหน่วยงานโดยตรงโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่  21 ธันวาคม 2565

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง