เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

 Email : webmaster@taladkae.go.th  โทรศัพท์ : 0 4491 7009

 งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลตำบลตลาดแค  329  หมู่ที่ 12  ตำบลธารปราสาท  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 30420

 

                   หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ (e-mail) มายังหน่วยงานโดยตรงโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่  15 ธันวาคม 2565

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง