เทศบาลตำบลตลาดแค

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร (หลังคาโค้ง) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง