เทศบาลตำบลตลาดแค

โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดเแค


นายพาทิศ เหล็กกนก
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแค
โทร.044-917009- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวมะลิวัลย์ พันธ์พิบูลย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางขนิษฐา เผนโ่คกสูง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจินดาภัทร์ คิดการ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรทัย จัดนอก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นายกิตติ์คเนศ ภานุพัฒน์นิธิยา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรุณ ปานกลาง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกชมล กิจติเมธานันท์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางวนิดา กาดกลาง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวอรัญญา นาดี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางอัจฉราพร กลัดสวัสดิ์์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวลดาวัลย์ ควบพิมาย
ครู


นางรุ่งอรุณ ชัยสุนทร
ครู


นางสาวสิริมา มุสิกะสาร
ครู


นางจุฑามาศ ผ่องสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายสราวุธ ศิริทรัพย์
ภารโรง


นายจรัญ นาดี
ภารโรง


นายชาญณรงค์ จำเริญวงศ์
พนักงานจ้างเหมา


นายประเสริฐ นิ่มนวล
พนักงานจ้างเหมา