เทศบาลตำบลตลาดแค

กองสวัสดิการสังคม


นางสุพิศ แสนลำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.044-917009

นางสุพิศ แสนลำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมชาย คูณงูเหลือม
คนงาน


นางสาวอารีย์ วัฒนากลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน