เทศบาลตำบลตลาดแค

สมาชิกสภาเทศบาล


นายเสนอ เพ็ชรแท้
ประธานสภา
08 9585 2478


นายนิวัฒน์ ยนต์สถิตย์กุล
รองประธานสภา
09 3329 2448


นายเสนอ เพ็ชรแท้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายนิวัฒน์ ยนต์สถิตย์กุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
09 3329 2448


นางวิน ต้นยาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08 6263 3717


นายอาทิตย์ แถมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสุรีย์ลักษณ์ เพ็ชรแท้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
06 5081 9296


นายไพโรจน์ สุขสมัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
08 9014 1876


นางจำลอง เผนโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางหนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08 3589 6932


นางวีระนัน เด่นประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
08 3726 9212


นางสุภัทตราภรณ์ สุขสมัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางฆายนีย์ แนบกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
06 5319 4382


นายประกอบ กระจ่างโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
06 5090 2060