เทศบาลตำบลตลาดแค

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสุรัชดา ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.08 7958 4470


นายธีระพงษ์ เกิดจันทร์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 044-917 009


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


- ว่าง -
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง./ชง.