เทศบาลตำบลตลาดแค

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสุรัชดา ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.08 7958 4470


- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปง/ชง


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


- ว่าง -
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง./ชง.