เทศบาลตำบลตลาดแค

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมมิตร ขวัญกลาง
ปลัดเทศบาล
08 5061 2622


นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์
รองปลัดเทศบาล (ต้น)นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
06 5269 7922


นายเกรียงศักดิ์ ช่ำชอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
08 1878 1413


นายปัณณธร สอนคำเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
06 1914 0715


นางสุรัชดา ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
08 7958 4470


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง