เทศบาลตำบลตลาดแค

สำนักปลัด


นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.044-917009


นางสาวอุมา สว่างศร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางจิตตานันท์ พัสกา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล ปง./ชง.


นายวุฒิพงษ์ วงษ์ช่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายวรวัฒน์ จรลี
นิติกร


นางสาวมณีนุช สีหาบุตโต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมนัส แขโคกกรวด
นักการ


นายหัสชัย ฉิมกลาง
พนักงานวิทยุ


นายวีรชน แสนดี
พนักงานขับรถยนต์


นายพรณรงค์ บัวกลาง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายผดุงศักดิ์ ยุทธกลาง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสมรถ แซ่เฮง
พนักงานดับเพลิง


นายบรรหาร แก้วกลาง
พนักงานดับเพลิง


นายสันติภาพ สิงห์เพ็ชร
พนักงานดับเพลิง


นายปฏิวัติ ผ่องสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง


นายไชยา อารมณ์สวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง


นางวรรณลักษณ์ บุษราคัม
คนงาน


นายยงยุทธ เย็นดี
ยาม


นางอรุณ เต็มเกษม
คนงาน


นายสุทธิวัฒน์ เพ็ชรแท้
คนงาน