เทศบาลตำบลตลาดแค

คณะผู้บริหาร


นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค
08 1878 9696


นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค
08 9581 8998


นางวรรณา นานอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค
08 5682 7829


นายวิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
08 1999 8811


นายแสวง คงแสน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
09 7343 3820