เทศบาลตำบลตลาดแค

กองคลัง


นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.044-917009


- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ ชง/ปง


นางสาวนภาวรรณ ดลรัศมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.


นางสาวปราณฤทัย โนใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวฉนัจตา เกยโนนสูง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน


- ว่าง -
คนงาน