เทศบาลตำบลตลาดแค

สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตร

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) ซึ่งเป็นรายได้หลักของประชาชน โดยมีพื้นที่สำหรับใช้ทำเกษตรกรรม จำนวนประมาณ 3,445 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) จำนวน 790   ครัวเรือน หรือประมาณ 2,500 คน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าวจ้าว มีมูลค่าผลผลิตประมาณ 300  กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมจะมีส่วนน้อยมาก เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่จะได้มาจากสมาชิกในครอบครัวและปัจจุบันประชาชนจะนำเครื่องทุ่นแรงเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นรถไถนา รถเกี่ยวข้าว ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีผลให้ความต้องการแรงงานลดลง

ข้อมูลด้านการเกษตร

เทศบาลตำบลตลาดแค มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,306.25 ไร่ ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน  80%               หรือ  จำนวนประมาณ   6,985   ไร่

                   -  พื้นที่ทำการเกษตร  หมู่ที่  1    จำนวน  1,325       ไร่

                   -  พื้นที่ทำการเกษตร  หมู่ที่  2    จำนวน  230         ไร่

                   -  พื้นที่ทำการเกษตร  หมู่ที่  4    จำนวน  560         ไร่

                   -  พื้นที่ทำการเกษตร  หมู่ที่  11  จำนวน  1,635     ไร่

                   -  พื้นที่ทำการเกษตร  หมู่ที่  12  จำนวน  850         ไร่

                   -  พื้นที่ทำการเกษตร  หมู่ที่  15  จำนวน  2,375       ไร่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค มีลำธารปราสาทสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

เทศบาลใช้สระหนองสระแก ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค จำหน่ายให้กับประชาชนหมู่บ้านในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

การประมง

ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ทำการจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติไว้บริโภคในครัวเรือน        

การปศุสัตว์

          ประชากรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์  ส่วนใหญ่จะทำในรูปอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก  โดยจะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน เช่น สุกร ไก่ เป็ด ปลา และโค  ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจึงจะนำออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อไป

 

การบริการ

  1. คลินิก                                                                   จำนวน    -       แห่ง

      2.  ร้านตัดผม                                                              จำนวน    9      แห่ง

      3.  ธุรกิจจำหน่ายสังฆภัณฑ์                                              จำนวน    1      แห่ง

      4.  ร้านถ่ายรูป                                                             จำนวน    1      แห่ง

      5.  โรงพิมพ์                                                               จำนวน    1      แห่ง

การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด

อุตสาหกรรม

ภายในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านการพาณิชยกรรมส่วนใหญ่จะทำในรูปของร้านค้าจำพวกอาหารและการค้าปลีกของเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ประเภทธุรกิจการค้า          มีจำนวน 81 แห่ง โดยแยกเป็น

          1.  ธุรกิจร้านค้าอาหาร                                                     จำนวน  14     แห่ง

          2.  ธุรกิจร้านขายของชำ                                                   จำนวน  32     แห่ง

          3.  ธุรกิจร้านขายปลีก-ส่ง และเครื่องอุปโภค-บริโภค                   จำนวน    1      แห่ง

          4.  ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์                            จำนวน    3      แห่ง

          5.  ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์และซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์     จำนวน  11     แห่ง

          6.  ธุรกิจการบริการปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง                                    จำนวน    2      แห่ง

          7.  ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                                             จำนวน    2      แห่ง

          8.  โรงสีข้าว                                                                จำนวน    4      แห่ง

          9.  คลีนิก                                                                    จำนวน    -       แห่ง

          10.  ร้านตัดผม                                                             จำนวน    9      แห่ง

          11.  ธุรกิจจำหน่ายสังฆภัณฑ์                                              จำนวน    1      แห่ง

          12.  ร้านถ่ายรูป                                                             จำนวน    1      แห่ง

          13.  โรงพิมพ์                                                                จำนวน    1      แห่ง

          อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาให้ระบุ

(ที่มา : กองสาธารณสุข ทต.ตลาดแค ณ วันที่   9   เดือนมิถุนายน 2564)

แรงาน

- ประชากรส่วนใหญ่จะทำงานที่บริษัท เกลือพิมาย จำกัด และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด อำเภอพิมาย ซึ่งทั้งสองบริษัทจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเกลือทั้งที่ใช้เพื่อการบริโภค และเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรม และประชาชนอีกส่วนหนึ่งจะไปทำงานที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา