เทศบาลตำบลตลาดแค

สภาพทางสังคม

เทศบาลตำบลตลาดแค  มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและการบริการอย่างทั่วถึง โดยมีผลการดำเนินการ และงานที่สำคัญ ดังนี้

          1. อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง

          2. กวดขันการดูแลรักษาความสะอาดภายในตลาดสดและดูแลสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

          3. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่นๆ

          4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  เทศบาลตำบลตลาดแค ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญ จึงได้มีโครงการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนตั้งแต่แรกเกิด และต่อเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ เช่น โครงการเยี่ยมทารกและมารดาหลังคลอด/โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก ในกลุ่มผู้สนใจ (ทุกเพศทุกวัย) และโครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะมีการเต้นแอโรบิก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค 

ด้านสถานที่ ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค มีสถานที่ที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

-  ศูนย์บริการสาธารณสุข          จำนวน           1        แห่ง

-  สถานพยาบาลเอกชน            จำนวน          2        แห่ง

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน          จำนวน           -         แห่ง

ด้านการรักษาพยาบาลประชาชนประมาณร้อยละ 95 ใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค)

ด้านบุคลากร มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ปฏิบัติงาน จำนวน 18 คน ดังนี้

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน           1        คน

2. นักวิชาการสาธารณสุข                              จำนวน           2        คน

3. พยาบาลวิชาชีพ                                     จำนวน           3        คน

4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข                            จำนวน           2        คน

5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                             จำนวน           1        คน

6. พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย             จำนวน           3        คน

7. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                               จำนวน           1        คน

8. เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทยเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย  จำนวน           1        คน

 

ด้านสุขภาพ (เรียงลำดับ 5 โรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค)

1. อุจจาระร่วง                จำนวน              12              คน

2. สุกใส                      จำนวน                1              คน

3. ปอดบวม                  จำนวน                1              คน

4. ไข้เลือดออก              จำนวน                1              คน

5. ไข้หวัดใหญ่              จำนวน                 1             คน

(ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดแค  ณ  วันที่   9   มิถุนายน  2564)

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและระงับเหตุ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ  ภัยประเภทต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยจากสารเคมี ภัยจากเหตุประท้วงของม็อบต่างๆ ภัยจาก

สงคราม เป็นต้น ซึ่งภัยประเภทต่างๆ เหล่านี้มีสาเหตุและพื้นที่เกิดเหตุไม่เฉพาะแต่ภายในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค เท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ติดต่อและใกล้เคียงเขตเทศบาลอีกด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลตลาดแค จำเป็นต้องออกให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอและมีคำสั่งให้ปฏิบัติ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          รถที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   - รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว        จำนวน     2     คัน

                   - รถบรรทุกน้ำ                        จำนวน     3     คัน

                   - รถตรวจการณ์                       จำนวน     1     คัน

                   - รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จำนวน   1   คัน

                    รวมทั้งสิ้น                           จำนวน     7    คัน

อาชญากรรม 

          เทศบาลตำบลตลาดแค อยู่ในเขตความรับผิดชอบของที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลธารปราสาท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการที่เป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 5 นาย ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา และในรอบปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) ไม่มีคดีอาชญากรรมแต่อย่างใด

สถิติคดีอาญา ของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

(ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  2563)

ประเภทความผิด

รับแจ้ง (คดี)

จับ (คดี/ราย)

จับคดีค้างเก่า  (คดี/ราย)

 1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

 

    1.1  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

-

-

-

    1.2  ปล้นทรัพย์

-

-

-

    1.3  ชิงทรัพย์

-

-

-

    1.4  ลักพาเรียกค่าไถ่

-

-

-

    1.5  วางเพลิง

-

-

-

 2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ

 

    2.1  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

-

-

-

    2.2  ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

-

-

-

    2.3  ทำให้ตายโดยประมาท

-

-

-

    2.4  พยายามฆ่า

-

-

-

    2.5  ทำร้ายร่างกาย

-

-

-

    2.6  ข่มขืนกระทำชำเรา

-

-

-

 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

 

    3.1  ลักทรัพย์

-

-

-

    3.2  วิ่งราวทรัพย์

-

-

-

    3.3  รีดเอาทรัพย์

-

-

-

    3.4  กรรโชกทรัพย์

-

-

-

    3.5  ชิงทรัพย์

-

-

-

    3.6  ปล้นทรัพย์

-

-

-

    3.7  รับของโจร

-

-

-

    3.8  ทำให้เสียทรัพย์

-

-

-

 4. คดีน่าสนใจ

 

    4.1  โจรกรรมรถจักรยานยนต์

-

-

-

    4.2  โจรกรรมรถยนต์

-

-

-

    4.3  โจรกรรมโค-กระบือ

-

-

-

    4.4  โจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตร

-

-

-

    4.5  ปล้น-ชิงรถโดยสาร

-

-

-

    4.6  ปล้น-ชิงรถแท็กซี่

-

-

-

    4.7  ข่มขืนและฆ่า

-

-

-

    4.8  ลักพาเรียกค่าไถ่

-

-

-

    4.9  ฉ้อโกง

-

-

-

    4.10  ยักยอก

 

-

-

-