เทศบาลตำบลตลาดแค

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลตลาดแค

 

ลักษณะและสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

 

เทศบาลตำบลตลาดแค ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 ประมาณ  312  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ประมาณ  52 กิโลเมตร

 

เทศบาลตำบลตลาดแค มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  6.89  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,306.25 ไร่

 

อาณาเขต

 

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำธารปราสาทฝั่งเหนือ ห่างจากปากลำสระแทดฝั่งใต้   ระยะ   1,150  เมตร เลียบตามริมลำน้ำธารปราสาท      ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ตรงปากลำสระแทดฝั่งเหนือริมคลองนาฝั่งเหนือ

 

จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามริมคลองนาฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งตะวันตก ตรง กม. 50.640

 

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา–พล ตรง กม.  50.640 ไปทางทิศตะวันออกห่างจากหลักเขตที่ 3 ระยะ 1,000 เมตร ถึงหลักเขตที่ 4

 

ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง และองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา – พล ตามแนวเส้นตั้งฉากตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 1,000 เมตร

 

ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ฝั่งเหนือตรง กม. 42

 

ทิศตะวันออก ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งใต้ตรง กม. 48 จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

 

ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

สัญลักษณ์ประจำเทศบาล

ดวงตราเครื่องหมายเทศบาลตำบลตลาดแค ทำด้วยโลหะรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.80 ซม.   เส้นรอบวงกลมนอก 2 เส้น ห่างเส้นรอบวงนอกเข้าไปด้านในอีก 0.80 ซม. ทำเป็นวงกลมเล็กระหว่างเส้น รอบวงทั้งสองนี้ ขอบบนมีชื่อเทศบาลว่า “เทศบาลตำบลตลาดแค” และขอบล่างว่า “จังหวัดนครราชสีมา”  ช่องว่างระหว่างข้อความทั้งสองทำรูป ช่อชัยพฤกษ์ ข้างละ 1 ช่อ เนื้อที่ในวงกลมเล็กมีรูปปราสาทเพชร 3 ยอด เปล่งรัศมี 11 แฉก

 

องค์กรเทศบาล

          เทศบาลตำบลตลาดแค  จัดอยู่ในประเภทเทศบาลสามัญ โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน(ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564)  ประกอบด้วย    

                   1.  นายเสนอ              เพ็ชรแท้                    ประธานสภาเทศบาล

                   2.  นายนิวัฒน์             ยนต์สถิตย์กุล              รองประธานสภาเทศบาล

                   3.  นายอาทิตย์            แถมกลาง                  สมาชิกสภาเทศบาล

                   4.  นายไพโรจน์           สุขสมัย                     สมาชิกสภาเทศบาล                       

                   5.  นางสุรีย์ลักษณ์        เพชรแท้                    สมาชิกสภาเทศบาล

                   6.  นางวิน                 ต้นยาง                      สมาชิกสภาเทศบาล

                   7.  นางสุภัทตราภรณ์     สุขสมัย                     สมาชิกสภาเทศบาล      

                   8.  นางวีระนัน            เด่นประเสริฐ                สมาชิกสภาเทศบาล

                   9.  นายประกอบ          กระจ่างโพธ์                 สมาชิกสภาเทศบาล      

                   10.  นางจำลอง           เผนโคกสูง                  สมาชิกสภาเทศบาล

                   11.  นางหนึ่งฤทัย        ชอว์เทลล์                   สมาชิกสภาเทศบาล

                   12.  นางฆายนีย์          แนบกลาง                   สมาชิกสภาเทศบาล

2.  ฝ่ายบริหาร อยู่ในรูปแบบของนายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  มีนายชัยรัตน์   กิตติหิรัญวัฒน์  เป็นนายกเทศมนตรี     ที่ได้รับเลือกตั้งคนแรกมาตั้งแต่ปี  2542  จนถึงปัจจุบัน  และมีรองนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษา และ เลขานุการนายกเทศมนตรี ดังนี้                                 

                    1.  นางสาวบรรจง        เพ็ชรพิมาย                 รองนายกเทศมนตรี

                    2.  นางวรรณา            นานอก                     รองนายกเทศมนตรี

                    3.  นายแสวง              คงแสน                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

                    4.  นายวิวัฒน์             หล่อพัฒนเกษม           เลขานุการนายกเทศมนตรี