เทศบาลตำบลตลาดแค

นโยบายการบริหารงาน

นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มีแนวนโบายการบริหารงาน ดังนี้ 

1. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ จะดำเนินการ

                             1) จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน

                             2) ประสานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

                             3) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี เช่น

                   3.1 จัดซื้อรถตรวจการณ์ เพื่อบริการและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและจัดซื้อรถยนต์ให้กองต่างๆ ใช้ในราชการ ตามปริมาณงานและความจำเป็น

                   3.2 จัดซื้อ จัดหา เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถตักหน้า – ขุดหลัง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา   สภาพพื้นที่และใช้ในกิจการสาธารณสุข

                   3.3 จัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านป้องกันอัคคีภัย อุทกภัย และสาธารณภัยอื่นๆ ให้ครบถ้วน เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ดับเพลิง

                   3.4 จัดซื้อ จัดหา ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานให้มีพื้นที่ที่เพียงพอ เพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และจัดซื้อ จัดหา ที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

                   3.5 ก่อสร้างอาคารสำนักงานตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตลาดแค

                   3.6 อบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจและใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มที่ตามแนวทางการปฏิบัติราชการ  แนวใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยจัดฝึกอบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลแล้ว      วางกรอบแนวทางและนโยบายในการปรับปรุงการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                   3.7 เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนชุมชน และประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลตำบลตลาดแค

                   4)  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   5)  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

                   6)  จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานการวางแผน

                   7)  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข จะดำเนินการ

          1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจ

                   1.1 ส่งเสริมสนับสนุน ชมรม สมาคมกีฬาในเขตเทศบาลเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำ

                   1.2 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกาย สนามกีฬา และนันทนาการชุมชน โดยจัดหาสถานที่เพื่อสร้างสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เด็กเล่น

                   1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

                   1.4 ส่งเสริมการศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ให้นำวิชาความรู้มาใช้เพื่อบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม

                   1.5 ส่งเสริมให้เด็กมีสนามกีฬาสากล เช่น สนามเทนนิส , สนามฟุตซอลมาตรฐาน

          2) ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กำลังคน งบประมาณกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒

          3) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วย สามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          4) การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ

          5) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดที่รุนแรง

3. การพัฒนาด้านการศึกษา จะดำเนินการ

          1) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดย

                   1.1 จัดหาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนเทศบาลตลาดแค และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค ให้มีความเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

                   1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา

                   1.3 ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา และด้านคุณธรรม

                   1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

                   1.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้

          2) จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ

4. โครงสร้างพื้นฐาน จะดำเนินการ

          1) จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          2) บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน       

         3) การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น โดย

                   3.1 สร้างและซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานแข็งแรงมั่นคงทุกสาย

                   3.2 ปรับปรุง เพิ่มเติม ท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   3.3 วางท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน

          4) การจัดทำผังเมืองรวมของท้องถิ่น

          5) ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล ให้มีประสิทธิภาพในการบริการและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          6) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

          7)  ปรับเปลี่ยนไฟสาธารณะเป็นระบบไฟ LED

5. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะดำเนินการ

          1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัครด้านต่างๆ

          2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

          3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่สำคัญของชุมชน

          4) สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเชื่อมประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประโยชน์สุขของประชาชน

          5) ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยชุมชน

6. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จะดำเนินการ

          1) ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น โดยการจัดหาพื้นที่สร้างและจัดตั้งศูนย์พัฒนาจิตใจและคุณภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแค

         2) จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และสามเณร ภาคฤดูร้อน

         3) ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ แห่เทียนข้าพรรษา และลอยกระทง

        4) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันบวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน

        5) สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืน

7. การกีฬาและนันทนาการ จะดำเนินการ

          1) ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน

          2) ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

          3) ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชน – ประชาชน

          4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          5) จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช โปงลาง นักร้อง หางเครื่อง และการแข่งขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ

8. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม จะดำเนินการ

          1) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน (บ้านพักคนชรา)

          2) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติเชื้อ H.I.V.

          3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

9. ด้านเกษตรกรรม จะดำเนินการ

          1) ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับ

ประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง โดย

                   1.1 พัฒนาอาชีพ หาอาชีพเสริม

                   1.3 เกษตรชุมชน ปลูกพืชปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพ

                   1.4 ปุ๋ยชีวภาพ

                   1.5 ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

                   1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจ

          2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม

          3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมี

          4) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

          5) ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยขุดลอกลำน้ำธารปราสาทช่วงตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร

          6) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร น้ำ แสงอาทิตย์

10. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม จะดำเนินการ

          1) การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงทุน           ช่องทางการตลาด

          2) ส่งเสริม OTOP ในด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออกและจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

11. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการ

          1) บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และประชาชน

          2) ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลตลาดแค โดย

                   2.1 ปลูกต้นไม้เพิ่มในชุมชน

                   2.2 จัดสถานที่ บ้านพักสะอาดน่าอยู่

                   2.3 ประกวดบ้าน ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          3) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

          4) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชน

          5) ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคลอง ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค เช่น ขุดลอกลำธารปราสาท และลำเหมืองสาธารณะทุกแห่ง

          สำหรับด้านอื่นๆ จะดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และของชาติต่อไป