เทศบาลตำบลตลาดแค

พันธกิจ

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  (Mission)

1. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาล

2. เสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

3. จัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

8. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศีลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน