เทศบาลตำบลตลาดแค

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“เทศบาลตำบลตลาดแค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามัคคี  ปลอดภัยใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ำการศึกษา  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง”