เทศบาลตำบลตลาดแค

งานบริการพื้นฐาน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและระงับเหตุ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ  ภัยประเภทต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยจากสารเคมี ภัยจากเหตุประท้วงของม็อบต่างๆ ภัยจากสงคราม เป็นต้น ซึ่งภัยประเภทต่างๆ เหล่านี้มีสาเหตุและพื้นที่เกิดเหตุไม่เฉพาะแต่ภายในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค เท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ติดต่อและใกล้เคียงเขตเทศบาลอีกด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลตลาดแค จำเป็นต้องออกให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอและมีคำสั่งให้ปฏิบัติ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า

                    รถที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   - รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว        จำนวน     2    คัน

                   - รถบรรทุกน้ำ                        จำนวน     3     คัน

                   - รถตรวจการณ์                       จำนวน     1     คัน

                   - รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จำนวน   1   คัน

                    รวมทั้งสิ้น                           จำนวน     7    คัน