เทศบาลตำบลตลาดแค

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดตลาดแค เป็นศูนย์รวม   ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ                 มีศาลเจ้า 1 แห่ง

ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน    มกราคม

-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน                  ประมาณเดือน    มีนาคม – เมษายน

-  ประเพณีสู่ขวัญข้าว                         ประมาณเดือน    มีนาคม

-  ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือน    เมษายน

-  ประเพณีลอยกระทง                        ประมาณเดือน    ตุลาคม - พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา      ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

-  งานศาลเจ้าพ่อตลาดแค                    ประมาณเดือน   ธันวาคม