เทศบาลตำบลตลาดแค

วัด/โรงเรียน ในเขตตำบล

เทศบาลตำบลตลาดแค มีวัด  1 วัด  ได้แก่ วัดตลาดแค

เทศบาลตำบลตลาดแค มีโรงเรียนในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษา

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

2

14

20

34

อนุบาล 2

2

20

14

34

อนุบาล 3

2

14

14

28

รวม

6

48

48

96

 

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่  1

2

8

14

22

ประถมศึกษาปีที่  2

2

21

21

42

ประถมศึกษาปีที่  3

2

17

15

32

ประถมศึกษาปีที่  4

2

23

14

37

ประถมศึกษาปีที่  5

2

18

21

39

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

23

17

40

รวม

12

110

102

212

รวมทั้งสิ้น

18

158

150

308

 (ข้อมูลสถิติโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ณ วันที่   8  เดือน มิถุนายน  2564)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค จัดตั้งเมื่อวันที่ 8  ธันวาคม2553 เปิดรับนักเรียนในระดับก่อนปฐมวัยเป็นปีแรก ในปี พ.ศ. 2555

 จำนวนนักเรียน มีดังนี้

ช่วงอายุ

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

2  ขวบ

2

13

15

28

รวม

2

13

15

28

(ที่มา: กองการศึกษา เทศบาลตลาดแค ข้อมูล ณ วันที่   8   เดือนมิถุนายน  2564)

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค มีอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

          1. อาคาร 1   (อนุบาล 8 ห้องเรียน)                 จำนวน           1        หลัง

          2. อาคาร 2   (อนุบาล 4 ห้องเรียน)                 จำนวน           1        หลัง

          3. อาคาร 3   (4/12 ห้องเรียน)                     จำนวน           1        หลัง    

          4. อาคาร 4   (อาคารอเนกประสงค์)                 จำนวน           1        หลัง

          5. อาคาร 5   (4/12 ห้องเรียน)                     จำนวน           1        หลัง

          6. โรงประกอบอาหาร                                 จำนวน            1         หลัง

          7. ห้องสมุดโรงเรียน                                   จำนวน           1        หลัง

 

นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ยังมีโรงเรียนอีก 2 แห่ง คือ

1. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3  และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6