เทศบาลตำบลตลาดแค

หมู่บ้านในเขตตำบล

เทศบาลตำบลตลาดแค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   6  หมู่บ้าน  10  ชุมชน ดังนี้

          หมู่ที่  1          บ้านสำโรง มี 2 ชุมชน คือ

                             -  ชุมชนสำโรงตะวันออก

                             -  ชุมชนสำโรงตะวันตก

          หมู่ที่  2          บ้านตลาดแค มี 2 ชุมชน คือ

                             -  ชุมชนตลาดแค

                             -  ชุมชนชาววัง

          หมู่ที่  4          บ้านตะขบ มี 1 ชุมชน คือ

                             -  ชุมชนตะขบ

          หมู่ที่  11        บ้านสระแทด มี 1 ชุมชน คือ

                             -  ชุมชนสระแทด

           หมู่ที่  12        บ้านสามแยกตลาดแค มี 2 ชุมชน คือ

                             -  ชุมชนโนนหนามแดง

                             -  ชุมชนโนนพิมาน

          หมู่ที่  15        บ้านตลาดแคตะวันออก มี 2 ชุมชน คือ

                             -  ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ

                             -  ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้