เทศบาลตำบลตลาดแค

ข้อมูลประชากร

ประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเปรียบเทียบ  3- 5 ปี ย้อนหลัง และคาดการณ์ในอนาคต

ข้อมูล

3 ปี

ย้อนหลัง

ปี พ.ศ.

จำนวนประชากร

(คน)

จำนวนประชากร (คน)

เพิ่ม/ลด

เปรียบเทียบย้อนหลัง

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม/ลด

เปรียบเทียบ ร้อยละ

2561

3,303

-

-

2562

3,311

8

+ 0.24

2563

3,321

10

+ 0.30

ปัจจุบัน

2564

3,334

13

+ 0.39

คาดการณ์

ในอนาคต

3 ปี

2565

3,348

14

+ 0.42

2566

3,363

15

+ 0.44

2567

3,379

16

+ 0.49

 

            ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ลำดับที่

ชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

1

สำโรงตะวันออก

296

304

600

2

สำโรงตะวันตก

186

216

402

3

ตลาดแค

194

228

422

4

ชาววัง

92

88

180

5

ตะขบ

130

128

258

6

สระแทด

86

124

210

7

โนนพิมาน

263

278

541

8

โนนหนามแดง

139

151

290

9

ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ

105

146

251

10

ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้

75

105

180

รวม

1,566

1,768

3,334

 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ที่
 หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากรอายุ (ปี)

รวม

เพศ

0- 6

7– 12

13-17

18-60

< 60

ชาย

หญิง

1

สำโรง

379

54

60

59

616

213

1,003

489

513

2

ตลาดแค

223

30

32

44

365

131

602

288

314

3

ตะขบ

84

10

24

15

162

47

258

130

129

4

สระแทด

52

11

13

17

127

42

210

86

124

5

สามแยกตลาดแค

397

43

47

51

509

181

831

408

423

6

ตลาดแคตะวันออก

178

20

20

17

265

109

431

182

249

รวม

1,313

168

196

203

2,044

723

3,934

1,583

1,751

(ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาดแค  ข้อมูล ณ  วันที่  31  เดือนพฤษภาคม  2564)