เทศบาลตำบลตลาดแค

ประวัติความเป็นมา

 

     เทศบาลตำบลตลาดแค เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตลาดแค โดยจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๘ หน้า ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลตำบลตลาดแค” ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โดย นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์   เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกจนถึงปัจจุบัน