เทศบาลตำบลตลาดแค

กองการศึกษา


นายปัณณธร สอนคำเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.044-917009

นางสาวศศิวรรณ ทำไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจงถนอม ไชยสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา