เทศบาลตำบลตลาดแค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายปัณณธร สอนคำเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค
โทร.044-917009


- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางนัฐทิราพร เกริกอำนาจ
ผู้ดูแลเด็ก