เทศบาลตำบลตลาดแค

แผนการดำเนินงานประจำปี

ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเอกสารที่เกี่ยวข้อง