เทศบาลตำบลตลาดแค

ระเบียบ กฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เอกสารที่เกี่ยวข้อง